Radonsanering i Brastad

I Brastad finns en bostadsrättsförening med 86 lägenheter fördelade i fem huskroppar. Ända sedan färdigställandet år 1973 har lägenheterna haft ett inomhusklimat med höga koncentrationer av radon. I början av 2000-talet tog bostadsrättsföreningen beslut om att mäta hur stora koncentrationerna var och undersöka möjliga åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och sänka koncentrationerna av radon.

Undersökning och mätning

Först gjordes korttidsmätningar för att mäta aktuella koncentrationer av radon, i lägenheterna på markplan. Därefter bestämdes i vilken ordning lägenheterna skulle åtgärdas. De uppmätta radonvärdena registrerades också för att kunna jämföras med uppmätta värden efter att åtgärderna genomförts.

Åtgärder

De föreslagna åtgärderna kräver ganska små ingrepp i respektive lägenhet då det befintliga ventilationssystemet används. Förändringarna, i lägenheterna i markplan, innebär att undertryck skapas där varm luft sugs ut efter att ha passerat en värmeväxlare. Frisk utomhusluft sugs in, på grund av undertrycket, värms upp i värmeväxlaren och leds in i lägenheten.

Resultat


Efter idrifttagning startas en ny korttidsmätning, där ventilationen tillfälligt stängs av i fyra timmar vilket medför att radonvärdena stiger. Därefter sätts ventilationen igång och radonvärdena sjunker och stabiliseras på en nivå, i detta fall med medelvärdet 56 Bq/kubikmeter luft. Gränsvärde för inomhusluft i bostäder ligger på 200 Bq/kubikmeter luft. Innan åtgärder genomfördes i denna lägenhet, var medelvärdet över 900 Bq/kubikmeter luft.