Installation

Vid om- eller tillbyggnation, mäts aktuella flöden, för att kunna föreslå lämpliga åtgärder som passar ventilationssystemet för den nya byggnaden/användningen så att god inomhusmiljö upprätthålls.

Vid nybyggnation går man igenom hela byggnadens konstruktion och typ av användning, för att kunna beräkna luftflöden och energiåtgång och därefter föreslå lämpligt ventilationssystem.

Dimensionering av rör och fläktar är en viktig del att ta hänsyn till vid installation, bland annat för att undvika vibrationer och buller.