OVK-besiktning

Under många år har många bostäder, skolor och andra lokaler haft undermålig inomhusmiljö. Sedan 1991 finns därför regler om funktionskontroll av ventilationssystem - OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll. I samband med ventilationskontrollen föreslås också åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att lagstiftningen följs. Besiktningsmannen har rätt behörighet för att utföra funktionskontrollen. Protokollet, som redovisar resultatet, lämnas i ett exemplar till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till kommunens byggnadsnämnd. Ett intyg lämnas även till byggnadens ägare, som ska sätta upp intyget i byggnaden på en väl synlig plats. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och kan förelägga byggnadens ägare att vidta åtgärder om inte reglerna följs.